Звільнення працівника в Україні

Mojazarplata.com.ua дізналася, хто може ініціювати звільнення працівника в Україні, як провадиться розрахунок при звільненні та куди потрібно звертатися, коли порушуються права працівника при звільненні.

Mojazarplata.com.ua дізналася, хто може ініціювати звільнення працівника в Україні, як провадиться розрахунок при звільненні та куди потрібно звертатися, коли порушуються права працівника при звільненні.

Протягом якого часу після прийому на роботу можна звільнити працівника в Україні?


Відповідно до ст. 38 Кодексу Законів про Працю (КЗпП) працівник має право розірвати за власним бажанням трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець порушує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. При звільненні працівника за такими підставами роботодавець повинен виплатити вихідну допомогу згідно зі ст. 44 КЗпП

Хто має право на вихідну допомогу при звільненні у Україні?


Вихідна допомога виплачується працівникові роботодавцем в наступних випадках і розмірах:

 • при припиненні трудового договору з працівником;
 • при відмові працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством;
 • при ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємства, скорочення штатів;
 • при виявленні невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я;
 • при відновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

  В цих випадках працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
 • у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну службу - не менше двомісячного середнього заробітку;
 • внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку

Як звільнитися працівникові до закінчення строку трудового договору в Україні?

Мрієш про підвищення зарплати?Поділися інформацією про роботу і зарплату і дізнайся, чи можна в твоїй професії заробляти більше

Строковий трудовий договір, тобто договір, відповідно до ст. 39 КЗпП укладений на певний строк, установлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи, підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі:


 • його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;
 • порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору;
 • звільнення працівника за власним бажанням, обумовленому неможливістю продовжувати роботу за наявності поважних причин, згідно зі ст. 38 КЗпП.

За якими видами трудового договору працівник може вимагати його розірвання в Україні?


Працівник має право вимагати розірвання будь-якого трудового договору.

Які дії потрібно зробити, якщо роботодавець відмовляє у звільненні працівнику в Україні?


Необхідно звернутися до профспілкового комітету, Державної інспекції праці або прокуратуру.

Що є поважною причиною для дострокового звільнення працівника в Україні?


У разі якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу за однією з нижченаведених причин, то власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник у своїй заяві. Цими причинами можуть бути:


 • переїзд на нове місце проживання, який може бути підтверджений відповідним документом, наприклад, паспортом з відміткою про виписку (зняття з реєстрації) і листком вибуття;
 • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість (підтверджується довідкою про переведення з місця роботи);
 • вступ до навчального закладу (підтверджується довідкою навчального закладу);
 • неможливість проживання у даній місцевості, підтвердженої медичним висновком;
  вагітність (підтверджується медичним висновком);
 • догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом. Згідно із законодавством цей факт не потребує будь-якого підтвердження, оскільки відомості про дітей у роботодавця є, а якщо ні, то вони повинні бути надані працівником. Роботодавець не вправі вимагати документи, що підтверджують необхідність догляду за дитиною;
 • догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1-ї групи (підтверджується медичним висновком, а що стосується інваліда 1-ї групи, то необхідна довідка про його проживання разом з працівником або якщо вони проживають не разом, то чи має він можливість з урахуванням місця проживання здійснювати догляд за інвалідом);
 • вихід на пенсію (перевіряється факт призначення пенсії, подання документа про призначення пенсії або досягнення працівником пенсійного віку);
 • прийом на роботу за конкурсом (підтверджується відповідним документом про зарахування на роботу за конкурсом);
 • інші поважні причини.

В яких випадках допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в Україні?


Звільнення працівника з ініціативи роботодавця можливе лише у випадках, передбачених ст. 40 і 41 КЗпП.
Так, згідно зі ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:


 • змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників;
 • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню даної роботи;
 • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
 • прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 • нез'явлення на роботу протягом більше 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. (Це положення не поширюється на відпустку по вагітності та пологах, а також на відпустку при хворобі, якщо законодавством встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні). За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
 • появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого набрав законної сили вироком суду або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Крім перерахованих загальних підстав припинення трудового договору, які поширюються на всіх працівників, ст. 41 КЗпП визначено додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника, що стосуються окремих категорій працівників. Відповідно до зазначеної статті трудовий договір може бути розірваний за ініціативою роботодавця в таких випадках:


 • одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також посадовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, посадовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;
 • винних дій керівника підприємства, установи, організації, в результаті яких заробітна плата виплачувалася працівникам підприємства несвоєчасно або в розмірах нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати;
 • винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні
 • цінності, якщо ці дії дають підстави для недовіри до нього з боку роботодавця (звільнення з недовіри);
  вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням даної роботи.

Чи можна звільнити працівника під час випробувального терміну в Україні?

Ні, звільнення працівника під час випробувального терміну незаконно.

Чи потрібна згода профспілок при звільненні працівника в Україні?

Так, звільнення має бути проведене тільки після отримання згоди з боку профспілкової організації.

Чи законно звільнення працівника без пояснення причин?

Ні, звільнення має здійснюватися тільки згідно з КЗпП.

Чи має право роботодавець звільнити мати-одиначку в Україні?

Ні, згідно статті 184 КЗпП звільнення одиноких матерів з ініціативи роботодавця не допускається.

Чи може роботодавець звільнити співробітника під час лікарняного?

Згідно з ч. 3 ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності.

Чи може роботодавець звільнити співробітника під час відпустки?

Згідно з ч. 3 ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період перебування працівника у відпустці.

Чи можна звільнити вагітну жінку в Україні?

Ні, згідно статті 184 КЗпП звільнення вагітних жінок з ініціативи роботодавця не допускається. Дізнайтеся, які права мають вагітні жінки в Україну.

У яких випадках виплачується вихідна допомога при звільненні з ініціативи роботодавця в Україні?

Вихідна допомога як обов'язкова компенсаційна виплата для підприємств усіх форм власності (включаючи і роботодавців - приватних підприємців) виплачується при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва, скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП) в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Чи зобов'язаний роботодавець у разі скорочення запропонувати співробітникові іншу посаду в Україні?

Роботодавець повинен запропонувати працівникові іншу роботу (посаду) за відповідною професією чи спеціальністю на тому ж підприємстві. При відсутності такої роботи (посади) або відмови працівника від переведення на іншу роботу (посаду), працівник після звільнення з роботи працевлаштовується самостійно або звертається за допомогою до державної служби зайнятості.

Чи повинен роботодавець виплатити працівникові вихідну допомогу при звільненні за погодження сторін в Україні?

Ні.

В який термін роботодавець повинен провести повний розрахунок з працівником при звільненні в Україні?


Роботодавець в день звільнення зобов'язаний видати працівнику оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у цей же день. Якщо працівник в день звільнення не працював, то виплата належних сум повинна бути здійснена не пізніше наступного дня після того, як звільнений зажадав розрахунок.

Перед виплатою працівникові належних при звільненні сум зобов'язаний письмово повідомити його про їх нарахований розмірі.

Роботодавець на вимогу працівника зобов'язаний видати йому довідку про те, що він працював на даному підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

При виникненні спору про розмір належних сум роботодавець у зазначений термін зобов'язаний виплатити незаперечувану їх частину (ст. 47 і 116 КЗпП).

Оспорюваний же розмір заробітку роботодавець повинен виплатити тільки в тому випадку, якщо спір вирішено на користь працівника. Якщо він дозволений тільки частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця останній зобов'язаний у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Що робити і куди звертатися у випадку, коли наймач не дає розрахунок?

Звернутися із заявою до суду.

Яку компенсацію і за що може роботодавець стягнути зі співробітника при звільненні?

З працівників, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність або ті, що отримали матеріальні цінності під звіт, у разі нанесення матеріального збитку, роботодавець має право на утримання матеріального збитку.

Чи повинен роботодавець вказати причину звільнення співробітника в його трудовій книжці в Україні?

Так, у трудовій книжці обов'язково робиться запис із зазначенням статті КЗпП та наказу по підприємству.

Чи може наймач затримати розрахунок без пред'явлення обхідного листа в Україні?

Ні, роботодавець зобов'язаний у день звільнення провести розрахунок

Плануєте звільнитися і знайти нову роботу?

Заповніть анкету і дізнайтеся, чи можете ви претендувати на більш високу зарплату, ніж на нинішньому місці.

Mojazarplata.com.ua

Матеріали по темі:

Заповніть анкету про роботу та зарплату!
При использовании материалов сайта обязательна ссылка © WageIndicator 2017: Mojazarplata.com.ua/ua - Звільнення працівника в Україні